By carolijn
17 Feb 2022

Omarm de nieuwe economie door duurzaamheid centraal te stellen in de organisatie

Het thema duurzaamheid is een cruciaal thema voor organisaties. Het is een vereiste, geen ‘nice to have’. Organisaties incorporeren dan ook verbeterinitiatieven op verschillende niveaus in hun bedrijfsprocessen. En stimuleren afnemers en leveranciers in hun keten dit ook te doen. Zo dragen organisaties hun – verplichte en vrijwillige – steentje bij om de wereld op verantwoorde wijze achter te laten voor toekomstige generaties. Ingrid van Werven, kwaliteitsmanager bij Paragon, is hier dagelijks mee bezig. Hoog tijd om haar te vragen wat Paragon belangrijk vindt en hoe dit z’n weerslag heeft op de totale bedrijfsvoering.

Ingrid, leuk dat je ons meer wilt vertellen. Om te beginnen: wat is je rol binnen Paragon Customer Communications en wat is de link met duurzaamheid?

“Ik werk als kwaliteitsmanager in het team QHSE. Dat staat voor: Quality, Health, Safety & Environment. Wij zijn verantwoordelijk voor de ISO-certificeringen. En die certificeringen hebben een raakvlak met duurzaamheid.

ISO 14001 gaat volledig over milieu, maar ook de andere certificeringen hebben een link. Zo gaat ISO 27001 over informatiebeveiliging. Ter illustratie: onlangs zijn we overgestapt naar duurzamere datacenters. ISO 9001 is het kwaliteitsmanagementsysteem en onderdeel daarvan zijn de leveranciersbeoordelingen. Dat is weer belangrijk voor de ketenbeheersing. Oftewel, dat onze partners ook het beleid volgen dat wij zelf nastreven. ISO 45001 ten slotte gaat over gezond en veilig werken. Ook dat is duurzaamheid: mensen veilig laten werken en duurzame inzetbaarheid. Ook inclusie en diversiteit horen daarbij.”

Wat versta jij eigenlijk onder duurzaamheid?

“Duurzaamheid is een breed begrip. Je denkt snel aan milieu en energie, maar het is veel meer dan dat. Zorgvuldig omgaan met energiebronnen, wereldwijd bewustzijn vergroten en ervoor zorgen dat schaarste wordt voorkomen. Op het gebied van energie, maar ook welzijn van mensen.”

Vind jij dat dit thema tot op directieniveau van belang is?

“Dat vind ik zeker belangrijk! Wanneer dit thema op directieniveau wordt ondersteund en actief wordt uitgedragen is het effect immers vele malen groter. Medewerkers zien en volgen het commitment. En klanten en andere stakeholders kunnen zich met het duurzaamheidsbeleid identificeren. Je hebt er als organisatie baat bij om de nieuwe economie te omarmen.”

Is dat iets van de laatste tijd of speelt dat al langer bij Paragon?

“We werken hier al jaren aan en onze ISO-certificeringen gaan ook al ver terug. Relatief nieuw is de internationale samenwerking binnen Paragon. Onze CEO, Mike Gordon, is begin 2021 een toegewijd internationaal Sustainability Team gestart. Dit is een internationaal samenwerkingsverband waar ik Nederland en België in vertegenwoordig.

Kennisuitwisseling is een belangrijk doel van dit initiatief, waarbij we leren van de landen die al verder zijn. Met elkaar bespreken we waar we tegenaan lopen, bijvoorbeeld wetgeving. Ook werken we aan consistent beleid en een eenduidige aanpak van rapporteren. Denk aan zoiets complex als het berekenen en rapporteren van CO2-emissie. Ik vind het mooi om te zien hoe betrokken onze CEO is: iedere maand schuift hij aan bij ons overleg.”

Hoe krijgt het thema duurzaamheid dan gestalte binnen Paragon?

“Paragon heeft drie pijlers aan de hand waarvan we de activiteiten ontplooien.

  • Planet: netto nul CO2-uitstoot en analyses van milieuprestaties van producten en diensten;
  • People: dit gaat over zorg voor de mens, het niet uitsluiten en goede werkomstandigheden;
  • Partners: hier concentreert zich de ketenbeheersing, dus ook wat je zelf inkoopt is duurzaam. Oftewel, dat je partners ook beleid voeren rond duurzaamheid en daar voor staan."

Wat doet Paragon in Nederland en België al rond dit thema?

“Heel veel natuurlijk, ik geef een paar actuele voorbeelden. Zo hebben we onlangs de EcoVadis Rating Gold ontvangen. EcoVadis is een internationaal erkend waarderingssysteem waaraan je kunt zien hoe een bedrijf omgaat met duurzaamheidsdoelen.

Ook promoten we actief dat wij FSC-papier gebruiken. We streven ernaar dat onze klanten het uitdragen richting hun klanten, bijvoorbeeld door het FSC-logo op te nemen op fysieke uitingen. Het gaat immers om de hele ketenbeheersing.

Ten slotte starten we met de rapportage van ‘science based targets’, deze zijn internationaal opgesteld en erkend. Oftewel het monitoren en rapporteren van onze activiteiten. CO2-emissie is hierbij een paraplu waar zaken als energieverbruik en brandstofverbruik onder vallen.

En we hebben nog een leuke verrassing, maar daarover binnenkort meer…”

Wat merken klanten en partners hiervan?

“Klanten en partners zullen ervaren dat we niet alleen een mooi verhaal vertellen, maar daadwerkelijk laten zien wat we ermee doen. Daarnaast zoeken we met onze klanten samenwerking, wij zijn immers een onderdeel van hun keten.”

Ten slotte, als je mocht dromen, wat zou Paragon dan morgen geregeld hebben?

“Ik zou wel koploper willen zijn op het gebied van duurzaamheid! Voor Nederland en België zou ik – net als onze collega’s in het Verenigd Koninkrijk – een ‘carbon net zero plan’ willen hebben, om te bereiken dat we nul uitstoot hebben. Dus geëlimineerd en mogelijk deels gecompenseerd.

Gelukkig hoef ik niet te blijven dromen. Met commitment en samenwerking kun je ook veel bereiken!”

Heading
Meer weten hoe Paragon omgaat met het thema duurzaamheid?

Contact onze experts