Privacy Statement

In dit privacy statement informeren wij u graag over de manier waarop wij binnen Paragon met uw persoonsgegevens omgaan

In dit privacy statement informeren wij u graag over de manier waarop wij binnen Paragon met uw persoonsgegevens omgaan. Dit privacy statement is onder meer van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van: contactpersonen van onze klanten en relaties, personen die hun contactgegevens met ons delen en bezoekers op de website www.paragon.world/nl

Paragon Nederland bestaat uit Paragon Customer Communications Netherlands B.V. en Paragon Communicatie Services B.V., hierna te noemen Paragon. Paragon is verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u: onze website bezoekt, een contactformulier invult, telefonisch contact met ons opneemt en gegevens achterlaat of solliciteert op een vacature op de website. Tevens verwerken wij binnen de mogelijkheden persoonsgegevens die wij verkrijgen uit andere bronnen.

 • Als u een contactformulier invult: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Als u onze website bezoekt: IP-adres en Cookies. Zie hiervoor onze Cookie Statement.
 • Als u ons mailt of belt: voornaam, achternaam, e-mailadres en gegevens die u aan ons verstrekt.
 • Als u solliciteert via onze website: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, curriculum vitae en de gegevens die u aan ons verstrekt.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om:

 • Te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
 • Uw vraag in behandeling te nemen.
 • Een offerte-aanvraag te beantwoorden.
 • Goederen en diensten aan u te leveren.
 • Geleverde diensten te factureren.
 • Contact met u te onderhouden.
 • Onze nieuwsbrief te verzenden.
 • U te informeren over onze dienstverlening.
 • Onze website te verbeteren en te beveiligen.
 • Gebruikersstatistieken op te stellen.  

Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen uw persoonsgegevens als dat is toegestaan op basis van één van de grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Toestemming: In een aantal gevallen vragen wij uw toestemming, bijvoorbeeld voor direct marketing en voor het bewaren van uw gegevens bij een sollicitatie. Als we uw toestemming hebben gevraagd en gekregen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan hebt u altijd het recht om de toestemming weer in te trekken. Hoe en wanneer dit mogelijk is, staat vermeld onder: Uw rechten.
 • Uitvoering overeenkomst: Indien u met ons een overeenkomst hebt afgesloten, verwerken wij de persoonsgegevens om de afspraken die zijn gemaakt met u uit te voeren.
 • Gerechtvaardigd belang: Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken indien wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Voorbeelden hiervan zijn marketingdoeleinden en het beveiligen en beschermen van het computersysteem.
 • Wettelijke verplichting: Wij zijn verplicht de fiscale bewaartermijnen uit de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) te hanteren

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens langer moeten bewaren. Meer specifiek gelden onderstaande bewaartermijnen:

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 2 jaar na getoonde interesse in onze goederen en dienstverlening. Na deze periode verwijderen wij uw persoonsgegevens.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 5 jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie. Na deze periode verwijderen wij uw persoonsgegevens.
 • Indien u op een vacature solliciteert, verwijderen wij uw persoonsgegevens na 4 weken tenzij u toestemming geeft om deze nog een jaar te bewaren. Daarna worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd tenzij u een arbeidsovereenkomst heeft bij ons, dan bewaren wij uw persoonsgegevens tot een jaar na het einde van het dienstverband. Met uitzondering van de persoonsgegevens die wij in het kader van de fiscale administratieplicht langer moeten bewaren.
 • Voor de opslagtermijnen van cookies verwijzen wij nu naar ons Cookie Statement op de website.

Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn alleen op een ’need to know’ basis toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen bij Paragon.

Wanneer verstrekken wij persoonsgegevens aan derden?

Uw persoonsgegevens worden alleen bekend gemaakt aan derden indien dit nodig is voor de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen voor het verwerken van persoonsgegevens gebruik maken van diensten van derden, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers. Zij verwerken in onze opdracht persoonsgegevens en wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER

De persoonsgegevens worden opgeslagen in de Europese Economische Ruimte (EER). De daarin opgenomen persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar landen buiten de EER, tenzij dit noodzakelijk is voor de overeenkomst van de opdracht, de dienstverlening of een wettelijke verplichting. Wanneer dit van toepassing is, hebben wij passende veiligheidsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens te delen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende en technische beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid. In het beleid hebben wij richtlijnen rondom gegevensbescherming vastgelegd, gespecifieerd welke maatregelen worden genomen om veiligheid te garanderen en vastgelegd hoe moet worden omgegaan met incidenten.

De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Beschikbaarheid en continuïteit: Wij hebben diverse maatregelen getroffen om beschikbaarheid en continuïteit van onze website, systemen en producties te garanderen.
 • Fysieke beveiliging: Onze panden zijn beveiligd door fysieke toegangscontrole en camera's. Alleen daartoe geautoriseerde personen hebben toegang tot onze panden.
 • Encryptie: Ter beveiliging van data maken wij gebruik van encryptie. Op verzoek kan ook de gegevensuitwisseling met u met behulp van encryptie plaatsvinden.
 • Monitoring van onze systemen: Onze systemen worden continu via monitoring gecheckt op verdacht gedrag. Diverse systemen zijn ingezet om ongeautoriseerde toegang en uitwisseling van persoonsgegevens te voorkomen.
 • Datalekken: Voor het detecteren en melden van een datalek hebben we een Protocol Datalekken geïmplementeerd.

Cookies

Paragon maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement

Uw rechten

Op grond van de AVG hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, uw persoonsgegevens te wijzigen wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens van u onjuist of onvolledig zijn, bepaalde persoonsgegevens te wissen of uw gegevens over te dragen aan een andere partij. U kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens. Zoals reeds aangegeven heeft u de mogelijkheid om eerder verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Indien u een van de hierboven genoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u hiertoe een verzoek sturen naar dpo@paragon-cc.nl. Verzoeken worden binnen een termijn van vier weken in behandeling genomen. Paragon wijst u erop dat niet aan ieder verzoek voldaan kan worden. Indien Paragon wettelijk verplicht is om informatie te bewaren zal Paragon dit doen. Wanneer u van mening bent dat wij uw privacy rechten schenden heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de onafhankelijke Nederlandse toezichthouder op de naleving van de Europese en nationale regels voor de bescherming van persoonsgegevens, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Onze contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de manier van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot:

Paragon

Maria Montessorilaan 25

2719 DB Zoetermeer

Postbus 94

2650 AB Berkel en Rodenrijs

T +31 (0) 88 110 35 40

E-mail: dpo@paragon-cc.nl

Wijzigingen

Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacy statement aanpassen. Dit doen wij met name als dit nodig is vanwege nieuwe wet- of regelgeving. Op de website van Paragon vindt u altijd de laatste versie. De laatste versie is van 18-05-2021.